ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਜਵਾਨੀ

ਜੋ ਵੀ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਗਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਿੰਪਲ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,

ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਮਣ ਦਾ ਭੇੜ ਜਾਮਣ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਜਾਮਣ ਦੀ ਗਿਟਕ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ ਆਪਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿ-ੜ-ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪਿੰਪਲਸ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕੂਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕੋ,ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਵੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਗਿੜਕਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਡਨੀ ਚ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *