ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜੇਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਤਾਂ ਗਰੂੜ ਪੁਰਾਣ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਗਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹਸਯੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋਕਿ 18 ਮਹਾਪੁਰਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ.ਇਸਵਿੱਚ ਕੁਲ 19 ਹਜਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ.ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ – ਨਿਯਮ, ਗਿਆਨ ,

ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਘਰ ਉੱਤੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਤੇ ਹਾਂ.ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਠ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਜਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਦ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ .ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ . ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਕਲ ਜਰੂਰ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਇਸਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖਦ , ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜਿੱਤੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਣੋਪਰਾਂਤ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ – ਅਨਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਾ ਅਣਹੋਂਦ . ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ .

ਪੈਸਾ ਦਾ ਹੈਂਕੜ : ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਾ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਪੈਸਾ ਉੱਤੇ ਹੈਂਕੜ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਰਤੀ ਅਤੇ ਰੁਠਕਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ . ਇਸਲਈ ਰੁਪਏ – ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ .

ਆਮਦਨੀ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ : ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ . ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੰਬਲ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਇਸਲਈ ਆਮਦਨੀ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਦਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ : ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਦਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਰੂਰ ਦਾਨ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਣ . ਦਿਖਾਵੇ ਆਦਿ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੇਲਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ . ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀ ਸਾਮਰਥਿਅ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦਾਨ ਕਰੋ . ਇਸਤੋਂ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .

ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰੋ : ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਪੂਜਾ – ਅਰਚਨਾ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.

Check Also

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਉਪਾਅ, ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਰ

ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *