ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਜਲਣ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਘਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ-ੜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾ-ੜ ਪੈਣਾ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,

ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅ-ਚਾ-ਨ-ਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅ-ਸਾ-ੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀ-ਨੇ

ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀ-ਨੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪਾਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀ-ਨੇ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ-ਨੇ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਤਕ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ-

ਫ-ਰੀ ਚਿੰਗਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚ-ਬਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ-ਨੇ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋ-ਜ-ਨ ਨਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦ-ਸ-ਤਾ-ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਫ-ਲੇ-ਵ-ਰ ਵਾਲੀ ਚਿੰ-ਗ-ਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸੀ-ਨੇ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਪੇਟ ਦਾ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਘੱਟ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੀ-ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਸੀ-ਨੇ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੇਲਾ ਇਕ ਲੋਅ ਐ-ਸਿ-ਡ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ

ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਸਾ-ੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਨੂੰ ਸਾ-ੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼

ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀ-ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਜ-ਲ-ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ-ਮ-ਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾ-ੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਾ-ੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜ-ਲ-ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

Check Also

Periods ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ..!

Periods ਦੇ 5 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *