ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ, ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 5 ਕੰਮ, ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲੇ..!

ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਓ

Medium Brush Stroke

ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ