ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ : Heart attack

ਦਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ

Do you know...

Wavy Line

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲਚੀਸੀਨ ਹੈ

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ