ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਲ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ? ਨਾਂ ਕਰਿਓ Ignore

ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਂ ਕਰੋ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ...

ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਕਮੀ

ਵਿਟਾਮਿਨ K ਅਤੇ C ਦੀ ਕਮੀ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ